هتل Holiday Inn Downtown

دبی

???? ستاره

واقع در منطقه رقه

۲۸۷ درهم با صبحانه

۳۲۹ درهم با ناهار